Avukat Alper Şahin Ankara

İDARE HUKUKU

Ofisimiz,

 • Kamu hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için idari yargıya başvurulması ve bu sürecin takibi,
 • Yasaya ve hukuka aykırı tesis edilen idari işlemlerin iptali için iptal davası açılması ve takibi,
 • İdari işlemlerden kaynaklı oluşan zararın tazmini için tam yargı (tazminat) davası açılması ve takibi
 • Danıştay’ın ilk derece olarak baktığı düzenleyici işlemlerin (yönetmelik, Cumhurbaşkanı kararı vs.) iptali için dava açılması ve takibi
 • Kamu sendikaları danışmanlığı,
 • Kamu görevlileri özlük ve disiplin işlemleri,
 • Kamu ihaleleri ile ilgili işlemler,
 • Kamu ihaleleri iptal davaları gibi idare hukukunun alanına giren konularda, idare hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, idari süreçlerde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

CEZA HUKUKU

Ofisimiz,

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Fikri ve sınaî haklar ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 • Olağan ve olağanüstü kanun yollarına başvurular,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular gibi ceza hukukunun alanına giren konularda, ceza hukukunun kurallarını ve uygulamalarını  bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Ofisimiz,

 • Tüketici haklarına ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri,
 • Tüketici şikayetlerini değerlendirme ve çözüm bulma,
 • Tüketici hakem heyetlerine başvurma ve süreci takip etme,
 • Tüketici mahkemelerinde dava açma ve tüketiciyi yasal olarak temsil etme,
 • Tüketicilerin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini gidermek için tazminat davası açma gibi tüketici hukukunun alanına giren konularda, tüketici hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, arabuluculuk, hakem heyeti başvurusu ve dava süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İŞ HUKUKU

Ofisimiz,

 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İş mahkemelerinde görülmesi gereken sendikal faaliyetler ile ilgili davalar gibi iş hukukunun alanına giren konularda, iş hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, arabuluculuk ve dava süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İCRA - İFLAS HUKUKU

Ofisimiz,

 • İlamlı ya da ilamsız icra takibi başlatma ve süreci takip etme,
 • Kambiyo senetlerine mahsus icra takip işlemleri,
 • İflas yolu ile takip işlemleri,
 • İpotek, rehin (konulması ve kaldırılması) işlemleri
 • İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri,
 • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit davaları,
 • Kira alacağından kaynaklı tahliye talepli icra takip işlemleri,
 • Tahliye taahhütnamesine dayalı icra takip işlemleri,
 • İcra mahkemelerinde görülen tüm işler ve davalar gibi icra-iflas hukukunun alanına giren konularda, icra-iflas hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, icra takibi, arabuluculuk ve dava süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

TAZMİNAT HUKUKU

Ofisimiz,

 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
 • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları gibi tazminat hukukunun alanına giren konularda, tazminat hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, arabuluculuk, tahkim başvurusu ve dava süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Ofisimiz,

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları gibi gayrimenkul hukukunun alanına giren konularda, gayrimenkul hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, dava süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

AİLE ve MİRAS HUKUKU

Ofisimiz,

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava,
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanma protokolü,
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları) gibi miras ve aile hukukunun alanına giren konularda, miras ve aile hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, arabuluculuk ve dava süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

TİCARET HUKUKU

Ofisimiz,

 • Şirketlere danışmanlık hizmeti,
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
 • Ticaret ve rekabet hukuku,
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi gibi ticaret hukukunun alanına giren konularda, ticaret hukukunun kurallarını ve uygulamalarını bilerek müvekkillerin haklarını korumakta, ticari sözleşmeler, arabuluculuk ve dava süreçlerinde destek olmakta, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.