Avukat Alper Şahin Ankara

657 sayılı Kanunun 151’inci maddesinde; Sağlık Hizmetleri Sınıfına veya Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.
Zam ve tazminatların verilmesini düzenleyen 2006/10344 Sayılı Kararnamenin Eki kararın 4/e bendinde ise “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.
657 sayılı Kanunun 151 ve zam ve tazminatlara ilişkin 2004/6996 sayılı kararı açıklayan ise 157 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde vize işlemi yapılmayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 13/1-a maddesinde, bu Kararın uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiş, anılan yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17/03/2014 tarih ve 2334 sayılı yazısında“…Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği…” belirtilmiştir.
Nitekim Ankara 3. İdare Mahkemesinin 12/05/2022 tarihli kararı da; “…Yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personele 657 Sayılı Kanun’un 152. maddesinde düzenlenen özel hizmet tazminatının bitirdikleri üst öğrenime göre ödenebilmesi için, bitirilen üst öğrenimin Teknik Hizmetler Sınıfına atanılabilecek niteliği haiz bir program olması gerektiği anlaşılmaktadır.
Olayda, elektrik teknisyeni olarak görev yapan davacının bitirdiği Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği programı mezunlarının, Teknik Hizmetler Sınıfına ait bir kadroya atanabilecekleri hususunda kuşku bulunmamaktadır.
Bu durumda, Teknik Hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yapan davacı için mezun olduğu orman mühendisliği lisans programının Teknik Hizmetler alanında bir üst öğrenim olduğu sonucuna varıldığından, davacıya üst öğrenime ilişkin tazminatın ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Nitekim benzer uyuşmazlıklarda, Danıştay 12. Dairesi’nin 10.09.2019 tarih ve E:2018/8070, K:2019/5729 sayılı kararı ile 21.04.2021 tarih ve E:2021/2323, K:2021/2143 sayılı kararı da bu yöndedir.” şeklindedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir